Sistem Perlindungan Data Peribadi

Borang Aduan SPDP

ADUAN BERJAYA

  • Aduan anda sudah dihantar dan didalam semakan Pengendali Aduan.
  • Nombor Rujukan aduan anda adalah
  • Notifikasi emel telah dihantar ke alamat emel anda.

Adakah anda ingin membuat pembetulan dari aduan yang telah dihantar?

Are you want to modify your previous complaint?

Adakah anda ingin membuat pembetulan daripada aduan yang telah dihantar?

Do you want to modify your previous complaint?

Adakah aduan ini melibatkan kementerian/jabatan/agensi di peringkat persekutuan atau negeri?

Does this complaint involve a ministry/department or agency at federal or state level?

Adakah aduan ini melibatkan kementerian/jabatan/agensi di peringkat persekutuan atau negeri?

Does this complaint involve a ministry/department or agency at federal or state level?

Perhatiaan: Akta Perlindungan Data Peribadi adalah tidak terpakai ke atas kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Pengadu dimohon untuk merujuk kepada Biro Pengaduan Awam (BPA) atau kementerian/jabatan yang berkenaan

Adakah aduan ini melibatkan suatu transaksi komersial? Takrifan Transaksi Komersial: apa-apa transaksi bersifat komersial, sama ada secara kontrak atau tidak (cth: pembekalan, pertukaran barang, perkhidmatan, agensi, pelaburan, pembiayaan, perbankan dan insurans), tetapi tidak termasuk sesuatu perniagaan pelaporan kredit di bawah Akta Agensi Pelaporan Kredit 2010.

Does this complaint involves any commercial transaction? Definition of Commercial Transaction: any transaction of a commercial nature, whether contractual or not (e.g. supply or exchange of goods/ services, agency, investments, banking and insurance), but does not include a credit reporting business under the Credit Reporting Agencies Act 2010.

Adakah aduan ini melibatkan suatu transaksi komersial? Takrifan Transaksi Komersial: Apa-apa transaksi bersifat komersial, sama ada secara kontrak atau tidak (cth: pembekalan, pertukaran barang, perkhidmatan, agensi, pelaburan, pembiayaan, perbankan dan insurans), tetapi tidak termasuk sesuatu perniagaan pelaporan kredit di bawah Akta Agensi Pelaporan Kredit 2010.

Does this complaint involves any commercial transaction? Definition of Commercial Transaction: any transaction of a commercial nature, whether contractual or not (e.g. supply or exchange of goods/ services, agency, investments, banking and insurance), but does not include a credit reporting business under the Credit Reporting Agencies Act 2010.

Perhatiaan:Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 adalah tidak terpakai bagi transaksi bukan komersial

Adakah aduan ini melibatkan aktiviti pemasaran langsung oleh pengguna data/organisasi? (contohnya: sms, e-mel , panggilan telefon bagi promosi produk atau perkhidmatan)

Does this complaint involves direct selling marketing activity by the data user/organisation?

Adakah aduan ini melibatkan aktiviti pemasaran langsung oleh pengguna data/organisasi? (contohnya: sms, e-mel , panggilan telefon bagi promosi produk atau perkhidmatan)

Does this complaint involves direct selling marketing activity by the data user/ organisation?

Perhatiaan: Pengadu akan dikehendaki untuk melengkapkan borang Seksyen 43 (I) dan dipanjangkan kepada pengguna data/organisasi yang diadu

Adakah aduan ini melibatkan aktiviti jenayah penipuan, scam atau siber?

Does this complaint involves criminal activities (e.g. scam, fraud or cyber)?

Adakah aduan ini melibatkan aktiviti jenayah penipuan, scam atau siber?

Does this complaint involve criminal activities (e.g. scam, fraud or cyber)?

Perhatiaan: Pengadu diminta untuk merujuk aduan ini kepada Jenayah Penipuan/ Scam - Polis Diraja Malaysia Infoline CID 019-3019930, Jenayah Siber - Cyber999 Hotline number 1-300-88-2999.

Adakah anda mewakili pengadu?

Is this complaint made by a representative?

Adakah anda mewakili pengadu?

Is this complaint made by a representative?

Perhatiaan: Aduan ini mesti dibuat oleh pengadu sendiri

Kembali

  Maklumat Pengadu / Complainant's Details


  Pengguna Data / Data User


  Aduan / Complaint

Aduan saya adalah seperti berikut: (Sila lampirkan salinan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan aduan ini dan pastikan fakta-fakta mengenai aduan ini diterangkan dengan jelas)

My complaint is as follows: (Please enclose photocopies of the relevant documents and ensure that the facts of complaint are explained clearly)

Muat Naik Dokumen :

Attached Documents :

# Tajuk Dokumen Penerangan

Kembali