Sistem Perlindungan Data Peribadi

Borang Aduan SPDP

ADUAN BERJAYA

  • Aduan anda sudah dihantar dan didalam semakan Pengendali Aduan.
  • Nombor Rujukan aduan anda adalah
  • Notifikasi emel telah dihantar ke alamat emel anda.

Adakah anda ingin membuat pembetulan dari aduan yang telah dihantar?

Are you want to modify your previous complaint?

Adakah anda ingin membuat pembetulan dari aduan yang telah dihantar?

Are you want to modify your previous complaint?

Adakah aduan ini melibatkan kerajaan persekutuan atau kerajaan negeri?

Is this complaint involves federal agency or state agency?

Adakah aduan ini melibatkan kerajaan persekutuan atau kerajaan negeri?

Is this complaint involves federal agency or state agency?

Perhatiaan: Akta Perlindungan Data Peribadi adalah tidak terpakai ke atas kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Pengadu dimohon untuk merujuk kepada Biro Pengaduan Awam (BPA) atau kementerian/jabatan yang berkenaan

Adakah aduan ini melibatkan suatu transaksi komersial? Transaksi Komersial ditakrifkan sebagai suatu urusniaga yang melibatkan pelaksanaan kontrak di antara kedua-dua pihak.

Is this complaint involves a commercial transaction? A Commercial Transaction is defined by any transaction that involves agreement / contract between both parties.

Adakah aduan ini melibatkan suatu transaksi komersial? Transaksi Komersial ditakrifkan sebagai suatu urusniaga yang melibatkan pelaksanaan kontrak di antara kedua-dua pihak.

Is this complaint involves any commercial transaction? A Commercial Transaction is defined by any transaction that involves agreement / contract between both parties.

Perhatiaan: Akta Perlindungan Data Peribadi adalah tidak terpakai bagi suatu transaksi bukan komersial

Adakah aduan ini melibatkan aktiviti pemasaran langsung oleh syarikat yang diadu?

Is this complaint involves direct selling activity by the complaint company?

Adakah aduan ini melibatkan aktiviti pemasaran langsung oleh syarikat yang diadu?

Is this complaint involves direct selling activity by the complaint company?

Perhatiaan: Pengadu dimohon untuk melengkapkan borang Seksyen 43 dan dipanjangkan kepada syarikat yang diadu

Adakah aduan ini melibatkan suatu jenayah penipuan?

Is this complaint involves scam crime?

Adakah aduan ini melibatkan suatu jenayah penipuan?

Is this complaint involves scam crime?

Perhatiaan: Pengadu dimohon untuk merujuk aduan ini dengan pihak Polis Diraja Malaysia

Adakah aduan ini dibuat oleh wakit pengadu?

Is this complaint done by complainer representative?

Adakah aduan ini dibuat oleh wakil pengadu?

Is this complaint done by complainer representative?

Perhatiaan: Aduan ini mesti dibuat oleh pengadu sendiri

Kembali

  Maklumat Pengadu / Complainant's Details


  Pengguna Data / Data User


  Aduan / Complaint

Aduan saya adalah seperti berikut: (Sila lampirkan salinan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan aduan ini dan pastikan fakta-fakta mengenai aduan ini diterangkan dengan jelas)

My complaint is as follows: (Please enclose photocopies of the relevant documents and ensure that the facts of complaint are explained clearly)

Muat Naik Dokumen :

Attached Documents :

# Tajuk Dokumen Penerangan

Kembali